string '$vars['mbm']['mbm_id']='9046';$vars['mbm']['mbm_type']='a';$vars['mbm']['mbm_name']='Dr. Kovacs Zsolt';$vars['mbm']['mbm_aliasname']='Dr-Kovacs-Zsolt';$vars['mbm']['mbm_agency_name']='Kovacs & Tarsai Ugyvedi Tarsasag';$vars['mbm']['mbm_zip']='4100';$vars['mbm']['mbm_country_id']='';$vars['mbm']['mbm_county_id']='0';$vars['mbm']['mbm_city']='Nagyvarad';$vars['mbm']['mbm_address']='; Romania';$vars['mbm']['mbm_full_address']='4100 Nagyvarad ; Romania';$vars['mbm']['mbm_email']='';$vars['mbm']['mbm_phone']='00'... (length=7804)