string '$vars['mbm']['mbm_id']='9087';$vars['mbm']['mbm_type']='a';$vars['mbm']['mbm_name']='Dr. Galambos Gergely';$vars['mbm']['mbm_aliasname']='Dr-Galambos-Gergely';$vars['mbm']['mbm_agency_name']='Dr. Galambos Gergely egyéni ügyvéd';$vars['mbm']['mbm_zip']='7621';$vars['mbm']['mbm_country_id']='';$vars['mbm']['mbm_county_id']='4';$vars['mbm']['mbm_city']='Pécs';$vars['mbm']['mbm_address']='Király utca 23-25. I/13.';$vars['mbm']['mbm_full_address']='7621 Pécs Király utca 23-25. I/13.';$vars['mbm']['mbm_ema'... (length=6628)