string '$vars['mbm']['mbm_id']='6630';$vars['mbm']['mbm_type']='f';$vars['mbm']['mbm_name']='Dr. Szamák József';$vars['mbm']['mbm_aliasname']='Dr-Szamák-József';$vars['mbm']['mbm_agency_name']='';$vars['mbm']['mbm_zip']='3360';$vars['mbm']['mbm_country_id']='';$vars['mbm']['mbm_county_id']='11';$vars['mbm']['mbm_city']='Heves';$vars['mbm']['mbm_address']='Erkel Ferenc u. 3/c';$vars['mbm']['mbm_full_address']='3360 Heves Erkel Ferenc u. 3/c';$vars['mbm']['mbm_email']='';$vars['mbm']['mbm_phone']='(36) 345-810';$'... (length=3988)